SARAYTAT GIDA İNŞAAT TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu; Saraytat Gıda İnşaat Turizm Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “BEYZADE KÜNEFE” olarak anılacaktır)
BEYZADE KÜNEFE olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. BEYZADE KÜNEFE işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; BEYZADE KÜNEFE tarafından işletme ve yürütüm faaliyetleri sürdürülen www.beyzadekunefe.com websitesi üyeliği ve BEYZADE KÜNEFE markalarının yer aldığı online ticaret platformunun işletilmesi, BEYZADE KÜNEFE tarafından hayata geçirilecek online ticaret platformuna dair mikro uygulamalar ve mikro siteler üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, ödeme bilgileri, müşteri işlem bilgileri, yorum ve değerlendirmeler, kargo bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) BEYZADE KÜNEFE tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenebilecektir.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen internet sitesi ve mobil uygulama kullanımınız, üyeliğiniz veya üye olmadan alışveriş yapmanıza bağlı olarak kişisel verileriniz Kişisel Verilerin korunması Kanunu uyarınca işlenmekte olup üyeliğiniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz açık rıza gerektiren durumlar için açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Üyeliğinizin bulunmadığı hallerde, açık rıza hukuki sebebine dayalı amaçlarla kişisel verileriniz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:
Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, BEYZADE KÜNEFE tarafından işlenebilecektir:
1) Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, yorum, değerlendirme ve lokasyon bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • BEYZADE KÜNEFE tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri, yapılmasını kabul etmeniz halinde ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, Site ve Mobil Uygulamalara ilişkin yeni özelliklerine, değişikliklerine ilişkin bilgilendirme yapmak,
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar oluşturmak, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarını yapmak, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. parti ortamlarda, BEYZADE KÜNEFE, Saraytat Gıda İnşaat Turizm Limited Şirketi, tedarikçi, reklam verenler ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, anlık bildirimler “push notification”, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.) yapmak, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun tekliflerin oluşturmak ve size iletmek,
 • Site / Mobil Uygulamada yer alan ürünlere yönelik yorum yapmanız halinde kullanıcı bilgileriniz (ürünlere yaptığınız yorumlarda isim-soyisim bilgilerinizin görünmesine onay vermeniz halinde ad-soyadınız) ve yorum içerisinde bizzat tarafınızca paylaşılan bilgiler, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla iş süreçlerimizin geliştirilmesinin sağlamak, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek, müşteri memnuniyetine yönelik süreçleri yürütmek,
2) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan kimlik, iletişim, lokasyon ve müşteri işlem bilgileriniz (Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorum ve Değerlendirmeleri, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri, Yetkili Servis Bilgileri) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Ürün stoklarının müşterinin lokasyonuna göre güncel olarak sunulabilmesi ve siparişe ilişkin ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek,
 • Siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 • Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında tüketicilerin değerlendirme yaparak memnuniyet, şikayet ve yorumların yayınlanması sürecini yürütmek,
3) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
4) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, pazarlama ve müşteri işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
5) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,
6) Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
7) Kişisel Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Kişisel Verisini Alenileştirmiş Olması sebebiyle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
Veri sahibinin, kişisel verisinin bizzat alenileşmiş (sosyal medya vb. herhangi bir yol ve şekilde kamuya açıklamış) olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacına uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri sahibinin sorularının, değerlendirmelerinin, yorumlarının ve şikayetlerinin BEYZADE KÜNEFE tarafından yanıtlanması ve ilgili sürecin takibi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:
Kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama ve lokasyon kategorisinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, BEYZADE KÜNEFE tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, işbirliğimiz kapsamında bağış yapılan dernek/vakıf/kurum/kuruluşlara, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımıza, sosyal paylaşım sitelerine, Saraytat Gıda İnşaat Turizm Limited Şirketi’ne, , Saraytat Gıda İnşaat Turizm Limited Şirketi iştiraklerine, Saraytat Ailesine (Saraytat Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Saraytat’a bağlı şirketleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.
BEYZADE KÜNEFE platformu üzerinden verilen siparişlere ilişkin yorum yapmanız ve bu yorumda isim-soyisim bilgilerinizin platform üzerinde görünmesine onay vermeniz halinde bu bilgilere platformdaki diğer üyeler ve satıcılar da dahil olmak üzere platforma giriş yapan tüm kullanıcılar erişilebilecektir. Aynı zamanda arama motorlarının yorumunuzun bulunduğu sayfayı indekslemesi halinde yorumunuz arama motorlarında yer alabilecektir. Arama motorlarının çalışma algoritmasına bağlı olarak yorumunuzun arama motoru sayfasında indekslenmesi halinde açık rızanızı geri alsanız dahi arama motorlarından ad-soyad ve yorumunuzun silinmesi zaman alabilecektir. Arama motorlarının yeniden indeksleme zamanını beklemeden arama motorlarında yer alan içeriklerin kaldırılmasını istemeniz halinde ise bu talebin yerine getirilmesi için bizzat kişisel veri sahibi olarak arama motorlarına indeksten kaldırılmasına ilişkin talepte bulunmanız gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarımı:
Rıza göstererek www.beyzadekunefe.com websitesine üye olmanız halinde; kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), müşteri işlem bilgileri, (sipariş bilgileri, teslimat bilgileri, yorum ve değerlendirme bilgileri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, kart bilgileri, fatura bilgileri, tutar bilgileri) pazarlama (kampanya bilgileri, ürün bilgileri, hediye çek bilgileri) ve işlem güvenliği (IP adresi) verileriniz, KVKK'nın "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısına sahip olan tedarikçilerimiz ve yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan (ilgili sunucuların ve sosyal medya platformlarının yurtdışında olması nedeniyle) Veri İşleyenler tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. BEYZADE KÜNEFE’nin tedarikçi değerlendirme süreçlerini yürüterek çalışmayı seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş ve uluslararası standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve Müşterilerine güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve birçok uluslararası mevzuat kişisel verilerin Veri Sorumlusunun talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Bu kapsamda BEYZADE KÜNEFE’nin özenle tedarikçi değerlendirme sürecini yürüterek çalışmayı seçtiği Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanması nedeniyle yurt dışına aktardığı kişisel veriler yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep:
Kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, mobil sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, üye işyerlerimiz, hizmet verdiğimiz markalara ait fiziksel mağazalar, saha ekiplerimiz, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında, veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları, destek hizmeti alınan şirketler, ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere belirli durumlar için müşterilerimizin açık rızaları, diğer durumlar için de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.
BEYZADE KÜNEFE, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız:
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla BEYZADE KÜNEFE’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:
 
 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Saraytat Gıda İnşaat Turizm Limited Şirketi, Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, ıslak imzalı taleplerinizi noter kanalıyla veya kimliğinizi teşvik edici belgelerle bizzat “Alibeyköy Mh. Vardar Blv. No:40 Eyüp / İstanbul” adresine iletebilirsiniz. Yine işbu formu doldurarak BEYZADE KÜNEFE’ye daha önce bildirilen ve BEYZADE KÜNEFE sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle, [email protected] adresine e-posta ile iletilmesi yöntemi ile de başvuruda bulunabilirsiniz. Bildirdiğiniz iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Saraytat Gıda İnşaat Turizm Limited Şirketi
 
Yükleniyor...